ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στο φοιτητή, όλες εκείνες τις γνώσεις (θεωρητικές και εφαρμοσμένες) που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και σύνταξη των οικονομοτεχνικών μελετών.

Το μάθημα αυτό προσφέρει στο μεταπτυχιακό φοιτητή αφενός μεν γνώση αναφορικά με τις οικονομοτεχνικές μελέτες, αφετέρου δε συστηματική κατανόηση των μεθόδων και νομικών κανόνων ίδρυσης  και ανάπτυξης των επιχειρήσεων (γίνεται ανασκόπηση των βασικών επιχειρηματικών βημάτων στο πεδίο της επιχειρηματικότητας με έμφαση στην βιώσιμη ίδρυση-ανάπτυξη-επέκταση).

Στη δομή του μαθήματος περιλαμβάνεται εισαγωγή των φοιτητών στο επιχειρείν, στα βήματα ανάπτυξης της επιχειρηματικής ιδέας καθώς και στα βασικά στάδια ωρίμανσης –υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Θα γίνει θεωρητική και κυρίως πρακτική προσέγγιση των υπαρχόντων χρηματοδοτικών εργαλείων τόσο για την ίδρυση όσο και για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ανάλυση σε ειδικά θέματα ίδρυσης επιχειρήσεων (υποδείγματα και ανάλυση Μελετών Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας επενδυτικών σχεδίων), ειδικά θέματα ανάπτυξης επιχειρήσεων (υποδείγματα και ανάλυση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επιχειρηματικά Σχέδια (BusinessPlans).

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στο φοιτητή, όλες εκείνες τις γνώσεις (θεωρητικές και εφαρμοσμένες) που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και σύνταξη των οικονομοτεχνικών μελετών. Έτσι το μάθημα θα καλύψει ένα ευρύτερο επιστημονικό πεδίο μέσα από τη μεθοδολογία της Ανάλυσης Κόστους- Οφέλους, με τις πρακτικές που σήμερα χρησιμοποιούνται στις τεχνικοοικονομικές μελέτες. Θα μελετηθούν οι μονοκριτηριακές και πολυκριτηριακές μέθοδοι με παραδείγματα από μελέτες περιπτώσεων, οι έρευνες αγοράς, τα διαγράμματα χρηματοροών, ο ρόλος της διαχρονικής αξίας του χρήματος στη λήψη των αποφάσεων, οι αναλύσεις ευαισθησίας και ο χρονικός προγραμματισμός των έργων.

Περιεχόμενα Μαθήματος

Ενδεικτικά, στη δομή του πρώτου μέρους του μαθήματος θα περιλαμβάνονται :

1) Γενικά θέματα οικονομοτεχνικών μελετών,

2) Αξιολόγηση επένδυσης, ο ρόλος του χρόνου, του κεφαλαίου και του επιτοκίου στις οικονομοτεχνικές μελέτες,

3) Έρευνα αγοράς, απαιτήσεις και κατάρτιση της πρώτης οικονομοτεχνικής μελέτης, 4) Οικονομική αξιολόγηση, εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου, ταμειακές ροές,

5) Ανάλυση κόστους οφέλους. Μέθοδοι αξιολόγησης των επενδύσεων,

6) Χρηματοοικονομικά θέματα, μελέτες περίπτωσης,

7) Πολυκριτήρια ανάλυση και επαναξιολόγηση του έργου

8) Χρονικός προγραμματισμός του έργου, διαγράμματα Gantt.

Στο νομικό μέρος του μαθήματος γίνεται ανάλυση των νομικών μορφών των επιχειρήσεων-εταιριών κατά το ελληνικό δίκαιο (ατομική επιχείρηση, ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρία, αφανής εταιρία, κοινοπραξία, μονοπρόσωπη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμη Εταιρεία και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία), παρουσιάζονται ειδικά ζητήματα που αφορούν τη σύσταση, τη λειτουργία, τη διαχείριση των εταιριών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων, παρουσιάζονται η λογιστική στην διαχείριση και διοίκηση εταιριών, οι λογιστικές συστάσεως Εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), γίνεται αναφορά σε λογιστικά και νομικά ζητήματα της αύξησης και μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, της διανομής κερδών, της κάλυψης ζημιών κλπ.. Τέλος, αναλύονται οι διατάξεις και διαδικασίες που αφορούν τη μετατροπή, τη συγχώνευση και την εξαγορά επιχειρήσεων σε συνδυασμό με ζητήματα λογιστικά που ανακύπτουν στις περιπτώσεις αυτές, όπως η λογιστική μετατροπής, η συγχώνευση εταιριών και η λογιστική αντιμετώπισή της, οι όμιλοι εταιριών, οι ενοποιημένοι ισολογισμοί και οι μέθοδοι ενοποιήσεως, η Κατάρτιση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων.

Course Information
  • Credit:6
  • Room:Αίθουσα Μεταπτυχιακού - Κτίριο ΣΔΟ

Related Courses

el