ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Εξετάζεται ο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων από νομική και οικονομική σκοπιά, και παρουσιάζεται το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές των επιχειρήσεων

Το μάθημα αυτό αποτελείται από δύο σκέλη: στο πρώτο σκέλος εξετάζεται ο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων από νομική και οικονομική σκοπιά, στο δε δεύτερο σκέλος παρουσιάζεται το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα:

Στο πρώτο σκέλος του μαθήματος οι φοιτητές εξοικειώνονται με βασικές έννοιες του Δικαίου του ανταγωνισμού, ελεύθερου και αθέμιτου (ν. 3959/2011 και ν. 146/1914). Συγκεκριμένα, αναλύονται οι ρυθμίσεις του αθέμιτου και ελεύθερου ανταγωνισμού (δηλαδή οι βασικοί κανόνες  δυνάμει των οποίων πρέπει να τηρούνται ίσοι όροι πρόσβασης στην αγορά, με βάση τους οποίους επιτυγχάνεται η αποφυγή πρακτικών περιορισμού, αποκλεισμού και νόθευσης του ανταγωνισμού), με έμφαση στην απαγόρευση καταχρηστικής άσκησης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, στους όρους για τις συγχωνεύσεις και συμφωνίες επιχειρήσεων, αλλά και στις αθέμιτες ανταγωνιστικές πράξεις. Περαιτέρω, γίνεται αναφορά στην επίδραση που έχει στο ελληνικό δίκαιο του ανταγωνισμού η Οδηγία 2005/29 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, η οποία έχει ενσωματωθεί στο ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, γίνεται ανάλυση των ρυθμίσεων του ηλεκτρονικού εμπορίου (Οδηγία 2000/31 για το ηλεκτρονικό εμπόριο, η οποία μεταφέρθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το π.δ. 131/2003), με απώτερο στόχο να γίνει κατανοητό στους φοιτητές πώς ρυθμίζονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές των επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται η έννοια της εμπορικής επικοινωνίας, η αρχή της χώρας προέλευσης και η έννοια της μη ζητηθείσας εμπορικής επικοινωνίας.

Στο δεύτερο μέρος θα γίνει εμβάθυνση στα οφέλη του ανταγωνισμού, στην αξιολόγηση των συνθηκών ανταγωνισμού, στην ενσωμάτωσή της στις κρατικές ενέργειες και στις επιπτώσεων στην αγορά. Θα αναλυθεί το επιχειρηματικό και τεχνολογικό μοντέλο του ηλεκτρονικού επιχειρείν, η ηλεκτρονική πλατφόρμα και η αρχιτεκτονική της, οι στόχοι, οι ωφέλειες του ηλεκτρονικού επιχειρείν, η λειτουργία του ηλεκτρονικού εγγράφου, του ηλεκτρονικού τιμολογίου, της ηλεκτρονικής ταυτότητας και υπογραφής, η προστασία των δεδομένων και η ασφάλεια των συναλλαγών

Course Information
  • Credit:6
  • Room:Αίθουσα Μεταπτυχιακού - Κτίριο ΣΔΟ

Related Courses

el