Εργαστήριο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ

I.I.P. Lab

Το «Εργαστήριο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» είναι ένα διεπιστημονικό εργαστήριο που έχει αποστολή την έρευνα σε θέματα δικαίου προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων,  συγγραφικού και ερευνητικού έργου, προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και του δικαίου των επιχειρήσεων και εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα συναφή θεματικά πεδία.

Δραστηριοποιείται στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

• Δίκαιο και προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.
• Προστασία εμπορικού σήματος
• Προστασία ευρεσιτεχνιών
• Βιομηχανικό σχέδιο
• Δίκαιο ανταγωνισμού
• Προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή στις συμβάσεις πωλήσεων
• Δίκαιο των συναλλαγών και των συμβάσεων
• Δίκαιο πληροφορικής, βάσεις δεδομένων
• Κανόνες βιοηθικής και δεοντολογίας
• Δίκαιο καινοτομίας και νεοφυών επιχειρήσεων
• Νομοθεσία ανάπτυξης τεχνολογικών εφαρμογών και τεχνητής νοημοσύνης.αρμογών και τεχνητής νοημοσύνης

Σκοπός

Το «Εργαστήριο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» έχει ως σκοπό:
1. Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας
2. Την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα αντικείμενα δραστηριότητάς του. Το Εργαστήριο δύναται να καλύψει παρόμοιες ανάγκες και άλλων τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, αν απαιτηθεί η συνδρομή του.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους κάθε εργαστηρίου.
4. Τη συνεργασία:
α) με φορείς του δημόσιου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς καθώς και διεθνείς οργανισμούς,
β) με ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά εργαστήρια και βιομηχανίες στο πλαίσιο καταγραφής μελετών για την προώθηση της έρευνας ή την υποβολή προτάσεων σε θέματα που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα  του Εργαστηρίου
5. Την παροχή υπηρεσιών συναφών με την ακαδημαϊκή δεοντολογία
6. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, τη συμμετοχή σε επιστημονικές διαγωνιστικές διαδικασίες, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
7. Την αναβάθμιση των μεθόδων διδασκαλίας στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου ιδιαίτερα στα σημεία που αυτά αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών του οικείου Τμήματος.
8. Την υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας σε θέματα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
9. Την προαγωγή των διδακτικών και ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ καθηγητών και ερευνητών με συγγενή ή συμπληρωματικά επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης εντός του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
10. Τη συνεργασία κάθε μορφής με Ερευνητικά Κέντρα και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.
11. Τη συνεργασία με Δημόσιους φορείς, Οργανισμούς, Ινστιτούτα καθώς και με παραγωγικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα στα συναφή επιστημονικά πεδία με σκοπό να συμβάλλει στη μελέτη και στη λύση επιστημονικών προβλημάτων.
12. Την παροχή γνωμοδοτήσεων ως εμπειρογνώμονες σε θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
13. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και οργανισμούς
14. Την διοργάνωση ή συνδιοργάνωση με
α) το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης,
β) Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών
γ) με φορείς κοινωνικούς, παραγωγικούς, εκπαιδευτικούς Δημόσιους ή Ιδιωτικούς, εκπαιδευτικών ή επιμορφωτικών προγραμμάτων ή σεμιναρίων ή προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης.
15. Την προσέλκυση χρηματοδοτούμενης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας από εθνικούς και διεθνείς πόρους σε επιστημονικούς τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία εξειδίκευσης των μελών του.
16. Την προβολή των επιτευγμάτων του Εργαστηρίου και γενικότερα του Τμήματος μέσω δραστηριοτήτων δικτύωσης, διεθνών συνεργασιών, και πρόσκλησης Ελλήνων και αλλοδαπών αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων

 • Προσαρμοσμένη και απλουστευμένη κατάρτιση για το ψηφιακό μάρκετινγκ και το ηλεκτρονικό εμπόριο σύμφωνα με τις ανάγκες των MME

  ERASMUS + /ΙΣΠΑΝΙΑ/ΕΛΛΑΔΑ/ΚΥΠΡΟΣ

  Νομοθετική κωδικοποίηση των διατάξεων που ρυθμίζουν τον τομέα για τις «Οδικές επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές»

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

  ΔΗΜΟΙ

  ΝΠΙΔ / ΝΠΔΔ

  Σεμινάριο διεθνούς ερευνητικού προγράμματος ενημέρωση προς καλλιτέχνες για την προστασία των πνευματικών τους δικαιωμάτων

  Ημερίδα : ενημέρωση μελών ΔΕΠ για την προστασία των πνευματικών τους δικαιωμάτων σε ανοικτά προγράμματα διδασκαλίας και τη διάχυση της γνώσης στην εκπαίδευση

  Ευρεσιτεχνίες/ εμπορικό απόρρητο/ εμπορικό σήμα/

  Προστασία προσωπικών δεδομένων

  Δίκαιο της καινοτομίας

  Παροχή νομικών συμβουλών

  Ομάδες εργασίας διάφορων ειδικοτήτων / επιστημονική αλληλεπίδραση

   

el