Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε κατά την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Αναλυτική βαθμολογία σπουδών (προαιρετικά)
  • Τίτλος ισοτιμίας για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
  • Αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών.
  • Δύο συστατικές επιστολές (σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα)
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν,1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι τα αντίγραφα των πιστοποιητικών είναι ακριβή αντίγραφα κι ότι θα προσκομιστούν τα πρωτότυπα, αν ζητηθούν.
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
el