ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εφοδιάζει τον μεταπτυχιακό φοιτητή με νομικές και λογιστικές γνώσεις που αφορούν τη φορολογική αντιμετώπιση και λογιστική διαχείριση των επιχειρήσεων.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

Να γνωρίζει τη φορολογική νομοθεσία για κάθε νομική μορφή εμπορικών εταιριών, τους φορολογικούς ελέγχους, το φορολογικό πιστοποιητικό, τη διοικητική διαδικασία για την επίλυση φορολογικών υποθέσεων, αλλά και να ελέγχει τη λογιστική απεικόνιση των λογιστικών γεγονότων μιας εταιρίας, να γνωρίζει τις λογιστικές διαδικασίες ιδρύσεως, διακοπής και συγχωνεύσεως εταιριών, την τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης των οικονομικών πράξεων της εταιρίας (Λογαριασμοί λογισμικού σχεδίου, βιβλία, καταστάσεις, κλπ) σύμφωνα με το υφιστάμενο λογιστικό σχέδιο.

Ακόμη, γίνεται οικονομική προσέγγιση της διαμόρφωσης και παρακολούθησης του ταμειακού προγράμματος της εταιρίας, του προϋπολογισμού της, του οικονομικού προγραμματισμού  και της  σύνταξης των οικονομικών προγραμμάτων της εταιρίας, του ελέγχου νομιμότητας της κάθε δαπάνης, της επιμέλειας εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής κάθε δαπάνης, της  υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων ισοζυγίου και συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών, ΦΠΑ, και της εν γένει τήρησης των απαιτήσεων που προβλέπονται από τον ΚΒΣ και γενικότερα τη σχετική νομοθεσία.

Course Information
  • Credit:6
  • Room:Αίθουσα Μεταπτυχιακού - Κτίριο ΣΔΟ

Related Courses

el