ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

Προσφέρει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση της πτώχευσης μιας επιχείρησης

Το μάθημα αυτό προσφέρει ολοκληρωμένη προσέγγιση της πτώχευσης μιας επιχείρησης, υπό την έννοια ότι η πτώχευση εξετάζεται τόσο από νομική, όσο και από οικονομική σκοπιά. Συγκεκριμένα, στο μάθημα αναλύονται οι οικονομική κατάσταση, το επιχειρησιακό και επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρίας για την ένταξή της σε στάδιο εξυγίανσης, οι βασικές έννοιες του Πτωχευτικού Δικαίου, με απώτερο στόχο να εφοδιάσει τον φοιτητή με όλες εκείνες τις θεωρητικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την οικονομική παρακολούθηση της πτώχευσης. Στις διαλέξεις θα γίνει προσπάθεια ερμηνευτικής προσέγγισης του δικαίου για την πτώχευση και τη διαδικασία συνδιαλλαγής,  ανάλυση της διαδικασίας κήρυξης της πτώχευσης, τα όργανα, τις συνέπειες και το ενεργητικό της πτώχευσης, την εταιρική πτώχευση, τις εργασίες της πτώχευσης, το σχέδιο αναδιοργάνωσης, την εκκαθάριση της περιουσίας του οφειλέτη και τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης στους πιστωτές, την περάτωση της πτώχευσης και την αποκατάσταση του οφειλέτη. Μεταξύ άλλων, στο μάθημα θα αναλυθούν: η κήρυξη της πτώχευσης (ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις), η έννοια της πτωχευτικής ικανότητας (φυσικών και νομικών προσώπων), η έννοια της παύσης πληρωμών, η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση, τα όργανα της πτωχευτικής διαδικασίας (το πτωχευτικό δικαστήριο, ο εισηγητής δικαστής, ο σύνδικος της πτώχευσης και η συνέλευση των πιστωτών), οι ουσιαστικές συνέπειες της πτώχευσης, η πτωχευτική περιουσία, οι κατηγορίες των πτωχευτικών πιστωτών, η πτωχευτική ανάκληση, η επίδραση της πτώχευσης σε εκκρεμείς συμβάσεις, η διαχείριση της πτωχευτικής περιουσίας, η αναγγελία των απαιτήσεων, η παύση των εργασιών της πτώχευσης, ο πτωχευτικός συμβιβασμός, η ένωση των πιστωτών, η αποκατάσταση του πτωχού και η συνολική λογιστική παρακολούθηση της πτώχευσης.

Course Information
  • Credit:6
  • Room:Αίθουσα Μεταπτυχιακού - Κτίριο ΣΔΟ

Related Courses

el