Αποστολή και φιλοσοφία

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εμβάθυνση και η επέκταση της επιστημονικής γνώσης, των τεχνικών και της προώθησης της έρευνας στον ευρύτερο χώρο του Δικαίου των Επιχειρήσεων και των Οικονομικών που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων, η παροχή στους φοιτητές εξειδικευμένων γνώσεων στους τομείς αυτούς της νομικής και οικονομικής επιστήμης που συσχετίζονται με τις ανάγκες λειτουργίας και οικονομικής παρακολούθησης των εμπορικών εταιριών και εν γένει επιχειρήσεων, τις συναλλαγές αυτών με φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, την ανάπτυξη και επέκτασή τους σε ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές αλλά και τους λόγους και τις αιτίες μετασχηματισμού τους ή και λύσης τους.
Σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη και σε βάθος προσέγγιση των παραμέτρων που προσδιορίζουν το παρόν και το μέλλον της ίδρυσης και λειτουργίας των εμπορικών επιχειρήσεων, της βιωσιμότητας, της ανάπτυξης και επέκτασης αυτών αλλά και της δημιουργίας καθεστώτος και κλίματος υγιούς ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στην ελληνική και παγκόσμια αγορά. Επιμέρους στόχοι είναι:
– Η προαγωγή των γνώσεων στα συγκεκριμένα αντικείμενα.
– Η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές του Προγράμματος.
– Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.
– Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
– Η παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου, γνώσεων σε νομικούς και οικονομολόγους για αποδοτικό και αποτελεσματικό έλεγχο των όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων, των ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων σε εμπορικές επιχειρήσεις.
– Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και της κατανόησης του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναμικού εμπορικού και διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος.
– Η προετοιμασία στελεχών ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
– Η κατάρτιση νομικών και οικονομολόγων για τη λειτουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων και τις συναλλαγές τους με τους εξαρτώμενους από το Κράτος οργανισμούς και υπηρεσίες.
– Η προσέγγιση, έρευνα και προώθηση εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών με εστίαση στο θεσμό της διαμεσολάβησης.

el