ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΝΠΔΔ

Παρέχει στο φοιτητή νομικές και οικονομικές γνώσεις που αφορούν στους φορείς του δημόσιου τομέα, τα  Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και στις συναλλαγές των εμπορικών επιχειρήσεων με αυτούς.

Ειδικότερα, αναλύονται οι νομικές έννοιες του Δημοσίου Δικαίου, μεταξύ δε άλλων αναλύεται η έννοια του δημοσίου τομέα και γίνεται οριοθέτησή της, γίνεται αναφορά στις δημόσιες συμβάσεις, στην ευθύνη του δημοσίου έναντι των ιδιωτών και στην είσπραξη απαιτήσεων έναντι του Δημοσίου.

Επίσης, στο πλαίσιο του μαθήματος διδάσκονται οι αρχές στο δημόσιο μάνατζμεντ (λόγοι ανάπτυξης δημόσιου μάνατζμεντ, στόχοι δημόσιων οργανισμών, αποτελεσματικότητα – αποδοτικότητα), ο προγραμματισμός στο δημόσιο τομέα (λειτουργία του προγραμματισμού, πρόληψη στη διοίκηση, άξονες προγραμματισμού στη δημόσια διοίκηση, διοίκηση μέσω στόχων, ο νόμος περί στοχοθεσίας) και ο οργανωτικός σχεδιασμός στο δημόσιο τομέα (λειτουργία της οργάνωσης, παράγοντες οργανωτικών δομών, οργανωτικός προγραμματισμός και καταμερισμός εργασίας, δικαιοδοσία και εκχώρησή της), οι κανόνες διοικητικής μεταρρύθμισης (έννοια της μεταρρύθμισης, περιοχές εστίασης, δανεισμός πρακτικών, μεταρρυθμιστικές προτάσεις, κανονιστική μεταρρύθμιση), και ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών (ορισμοί και απαρχές της ποιότητας, προγράμματα ποιότητας στις χώρες της Ε.Ε. και του Ο.Ο.Σ.Α., Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης) καθώς και σύγχρονα διοικητικά εργαλεία στη Δημόσια Διοίκηση (πληροφοριακά Συστήματα, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ισορροπημένη κάρτα επιδόσεων, επιχειρησιακή έρευνα, διοικητική κουλτούρα και οργανωσιακή μάθηση).

Course Information
  • Credit:6
  • Room:Αίθουσα Μεταπτυχιακού - Κτίριο ΣΔΟ

Related Courses

el