ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ/ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Παρέχει στο φοιτητή μία σφαιρική εικόνα των οικονομικών σχέσεων των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου

Το μάθημα αυτό παρέχει στο φοιτητή μία σφαιρική εικόνα των οικονομικών σχέσεων των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου. Μεταξύ άλλων, αναλύονται τα δικαιώματα των επιχειρήσεων δυνάμει του πρωτογενούς και δευτερογενούς ενωσιακού δικαίου (ήτοι τα προνόμια που απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις δυνάμει των ευρωπαϊκών Συνθηκών, των Κανονισμών και των Οδηγιών), η ελευθερία εγκατάστασης των επιχειρήσεων, η επίλυση διαφορών που παρουσιάζουν στοιχεία αλλοδαπότητας (η διεθνής δικαιοδοσία και το εφαρμοστέο δίκαιο), οι διεθνείς συμβάσεις, οι διεθνείς οικονομικές συναλλαγές, οι διεθνείς εμπορικοί όροι συναλλαγών κλπ.

Ειδικότερα, αναλύονται ζητήματα όπως : η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών, κεφαλαίων, οι θεμελιώδεις αρχές του Δικαίου GATT/ΠΟΕ, το καθεστώς κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, οι Τελωνειακές Ενώσεις και Ζώνες Ελεύθερων Συναλλαγών, η πρόσβαση στην αγορά και άρση των εμποδίων στο εμπόριο,  η κατάργηση των ποσοστώσεων, η σταδιακή μείωση των δασμών, οι Συμφωνίες ΕΕ με τρίτες χώρες για εμπορικές συναλλαγές, οι ρυθμίσεις για την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, η καταπολέμηση του dumping από το Δίκαιο του ΠΟΕ και της ΕΕ, ο καθορισμός του dumping και η διαπίστωση της επέλευσης ζημίας, τα μέτρα κατά των επιδοτήσεων στην  GATT και η απαγόρευση των   κρατικών ενισχύσεων στην ΕΕ. Τέλος, αναλύεται η επίλυση των διαφορών μέσω της διεθνούς διαιτησίας, της δικαιοδοσίας, της συγκρότησης του διαιτητικού δικαστηρίου, της διαδικασίας και του εφαρμοστέου δικαίου.

Course Information
  • Credit:6
  • Room:Αίθουσα Μεταπτυχιακού - Κτίριο ΣΔΟ

Related Courses

el