ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Παρέχει στον φοιτητή γνώση του νομικού και οικονομικού πλαισίου της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και της διαμεσολάβησης

Το μάθημα αυτό παρέχει στον φοιτητή γνώση του νομικού και οικονομικού πλαισίου της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και της διαμεσολάβησης. Ειδικότερα, αναλύονται η έννοια της διαμεσολάβησης, η σημασία της διαμεσολάβησης και ο ρόλος του διαμεσολαβητή, οι γενικές αρχές της διαμεσολάβησης, γίνεται διάκριση της διαμεσολάβησης από άλλους εναλλακτικούς τρόπους  επίλυσης των διαφορών (Διαπραγμάτευση, Δικαστική Μεσολάβηση, Διαιτησία), παρουσιάζονται το νομικό πλαίσιο της διαμεσολάβησης (εθνική νομοθεσία και κοινοτική νομοθεσία), η συμφωνία υπαγωγής στη διαμεσολάβηση, ο κώδικας δεοντολογίας των διαμεσολαβητών (προσόντα και διορισμός των διαμεσολαβητών, ανεξαρτησία και αμεροληψία, αμοιβή του διαμεσολαβητή, καθήκον ευθυδικίας και εχεμύθειας, η περάτωση της διαδικασίας), η ευθύνη του διαμεσολαβητή, ο ρόλος του παραστάτη δικηγόρου (διάκριση καθηκόντων νομικού παραστάτη – διαμεσολαβητή), η διαδικασία και τα στάδια της διαμεσολάβησης, η προετοιμασία της διαμεσολάβησης (αρχικό στάδιο επικοινωνίας και  προετοιμασία), οι τεχνικές επικοινωνίας και παρέμβασης (ενεργητική ακρόαση, υποβολή ερωτήσεων, παράφραση, επαναπλαισίωση, σύνοψη), η ενσυναίσθηση, οι βασικές αρχές ατομικής και ομαδικής ψυχολογίας, οι τεχνικές διαπραγμάτευσης, η σημασία των διαπραγματεύσεων στη διαμεσολάβηση, οι γενικές αρχές ανάλυσης των διαπραγματεύσεων, η μέθοδος διαπραγματεύσεων βάσει συμφερόντων και αναγκών, η τεχνική γέννησης ιδεών, οι τεχνικές άρσης των αδιεξόδων στις διαπραγματεύσεις και οι τεχνικές διαχείρισης ανισορροπίας δυνάμεων, η συνδιαμεσολάβηση και η Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση (θεωρία και πράξη).

 

Course Information
  • Credit:6
  • Room:Αίθουσα Μεταπτυχιακού - Κτίριο ΣΔΟ

Related Courses

el