ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Το μάθημα αυτό παρέχει στον φοιτητή γνώση των βασικών εννοιών του Τραπεζικού δικαίου και της τραπεζικής οικονομικής.

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος γίνεται αναφορά σε στοιχειώδεις νομικές έννοιες του Τραπεζικού Δικαίου. Ειδικότερα, αναλύονται έννοιες όπως του Πιστωτικού Ιδρύματος, των τραπεζικών υπηρεσιών, της σχέσης τράπεζας-πελάτη, της πιστωτικής σύμβασης και τα είδη του τραπεζικού δανεισμού [δανεισμός σε επιχειρήσεις (Corporate Banking), δανεισμός σε ιδιώτες (Retail Banking), διατραπεζικός δανεισμός και δανεισμός από την ΕΚΤ)], του τραπεζικού δανείου και του επιτοκίου, του ανοίγματος πίστωσης, της εξασφάλισης των πιστώσεων, του δανειολήπτη, της εγγύησης και της εγγυητικής επιστολής, των τραπεζικών Γενικών Όρων Συναλλαγών (ΓΟΣ), του αλληλόχρεου λογαριασμού, της σύμβασης τραπεζικής κατάθεσης, τις σύγχρονες χρηματοδοτικές συμβάσεις (factoring, forfaiting, leasing) και γίνεται αναφορά στον τραπεζικό δανεισμό και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και εν γένει στις τραπεζικές συναλλαγές των επιχειρήσεων.

Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος γίνεται συνοπτική  αναφορά στην εξέλιξη του τραπεζικού συστήματος, αναλύονται οι έννοιες του χρήματος, των επιτοκίων, των συναλλαγματικών ισοτιμιών (σταθερές ισοτιμίες και παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος) και παρουσιάζονται: το διεθνές νομισματικό σύστημα (το σύστημα του BretonWoods και του ΔΝΤ), οι άριστες νομισματικές περιοχές & Ευρώ-ΟΝΕ, η Διεθνής Τραπεζική & Διεθνής αγορά κεφαλαίου (ρύθμιση των διεθνών τραπεζικών δραστηριοτήτων), τα αξιόγραφα σταθερού εισοδήματος – ομολογίες, η Βασιλεία I, II & III (τραπεζική εποπτεία & Έλεγχος), η αξιολόγηση φερεγγυότητας τραπεζών (δείκτες CAMELS), το StressTest και η αναδιάρθρωση του χρέους, η λιανική τραπεζική – Τύποι δανείων – Λογιστική τυποποίηση και το νέο εποπτικό πλαίσιο της Ε.Ε., – EFSF&ESF.

Course Information
  • Credit:6
  • Room:Αίθουσα Μεταπτυχιακού - Κτίριο ΣΔΟ

Related Courses

el