Χρονική Διάρκεια

Το ΠΜΣ λειτουργεί ως πρόγραμμα πλήρους ή μερικής φοίτησης.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή (15.30-20.30) και Σάββατο (10.00-15.00).

el