Πληροφορίες

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος γνωστοποιεί σε όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο αντικείμενο «Οικονομικά και Δίκαιο των Επιχειρήσεων» ότι  μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση .

Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα ξεκινήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας αίτησης.

Διαδικασίες

Αρχικά, πρέπει να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας.
Ακολούθως, θα αξιολογηθεί η αίτησή σας και θα κληθείτε σε συνέντευξη. Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να προσκομίσετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Τέλος, θα ανακοινωθεί η επιλογή ή μη της υποψηφιότητάς σας στο ΠΜΣ. Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να προβείτε σε καταβολή της α’ δόσης διδάκτρων.

Το κόστος του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των 3.900 ευρώ για το σύνολο των 3 εξαμήνων φοίτησης και καταβάλλεται από τους φοιτητές ως ακολούθως:

  • Εγγραφή του φοιτητή: 900 ευρώ
  • Τέλος 1ου εξαμήνου: 1.500 ευρώ
  • Τέλος 2ου εξαμήνου: 1.500 ευρώ.

Η αίτηση των υποψηφίων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά εδώ.

Ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας θα κατατεθεί στη γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, γραφείο ΧΒΔ 1-29 (τηλ. 2510-462197) κατά το χρονικό διάστημα των συνεντεύξεων και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών (βλέπε σχετικά εδώ).

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων αναφέρονται αναλυτικά εδώ.

Για τις συστατικές επιστολές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προτεινόμενο υπόδειγμα (βλέπε σχετικά εδώ).

Περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχονται στο τηλέφωνο της γραμματείας: 2510 – 462197, κα. Ντουχανιάρη.