Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, μετά από επιλογή, γίνονται δεκτοί, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά, πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Νομικής, Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής, Διεθνών Σχέσεων, Πολιτικών Επιστημών και λοιπών συναφών με το πρόγραμμα επιστημονικών αντικειμένων, Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

el